Etický kodex, Business Money, a.s., businessmoney.cz

Business Money, a.s.

Volejte zdarma: 800 291 292

Potřebujete rychlý
podnikatelský úvěr
?
Peníze do 24 hodin
Krátkodobé a dlouhodobé úvěry.
Vyberte si ten pravý pro Vás.
Více informací

Etický kodex

Etický kodex Business Money. a.s.
(Příloha smlouvy pro zprostředkovatele finančních služeb)

Etický kodex společnosti Business Money a.s. (dále jen též „Kodex“) stanovuje etické normy chování a základní principy činnosti všech smluvních partnerů – zprostředkovatelů finančních služeb, které budou nebankovním poskytovatelem úvěrů společností Business Money, a.s. (dále též jen „Poskytovatel“), dodržovány při poskytování finančních služeb klientům jakožto fyzickým osobám nevstupujícím do vztahu s Poskytovatelem v rámci své podnikatelské činnosti.

Poskytovatel nabízí na trhu finančních služeb jako nebankovní subjekt korektní a čestné služby, jejichž cílem je kromě dosažení rozumné míry zisku finanční pomoc klientům. V rámci této pomoci Poskytovatel neprofituje na tíživé životní situaci klientů, pokud již nastala, a sám dbá na to, aby takovou situaci u klientů nevyvolával nepřiměřenými a nemravnými podmínkami. Poskytovatel současně prohlašuje, že finanční produkty nabízené klientům obsahují zásadně přiměřené podmínky a nezakládají významnou nerovnováhu práv a povinností stran v neprospěch klienta.

Základními cíli Kodexu jsou:
- zvyšování míry ochrany klientů jako fyzických osob – spotřebitelů,
- pomoc klientům při porozumění všem poskytovaným finančním službám,
- posilování obecné důvěry klientů ve finanční trh,
- napomáhat prosazování korektních vztahů na finančních trzích a zvyšovat úroveň jejich poskytování, a
- podpora rozvoje Poskytovatelem nabízených služeb na finančních trzích.

Kodex, k jehož dodržování se Poskytovatel dobrovolně zavazuje, je tvořen několika částmi: zásadami, které tvoří deset základních principů chování Poskytovatele, pravidly pro uplatňování Kodexu, pravidly pro stížnosti a podněty a institucionální zajištění pro dodržení všech ustanovení Kodexu ze strany Poskytovatele.
 
I. ZÁSADY KODEXU
1. Dodržování etických a právních norem
Poskytovatel při výkonu své činnosti na finančním trhu nad rámec svých zákonných povinností dodržuje etická pravidla upravující postupy a chování vůči klientům uvedená v etických kodexech, ke kterým se přihlásil. Veškeré propagační materiály (nabídky, letáky, brožury, internetové stránky atd.) Poskytovatel nechává prozkoumat profesionály v oboru a nestranným právním odborníkem tak, aby tyto materiály řádně splňovaly podmínky a kritéria obsažené

 právních normách České republiky, popř. Evropské unie, a zda tyto materiály jsou v souladu se zásadou čestné, legální, decentní a pravdivé reklamy.

 2. Dodržování principu rovného a nestranného jednání, zákaz zneužití asymetrie postavení klienta a Poskytovatele
Poskytovatel přistupuje ke všem svým klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněná zvýhodnění. Při zajišťování nebankovních úvěrů nenadřazuje svůj zájem nad zájem klienta, nesnaží se zneužít svého postavení a vnutit klientovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky smluvního vztahu.
 
3. Výkon činnosti s odbornou péčí
Poskytovatel nabízí svým klientům veškeré finanční služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů.
 
4. Průhlednost a srozumitelnost informací
Poskytovatel dává klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace srozumitelné pro průměrného klienta dané finanční služby.
 
5. Povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání
Poskytovatel dává svým klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu mezi ním a klientem včetně nabízené finanční služby. Tyto informace poskytuje klientovi před uzavřením příslušné smlouvy v časovém předstihu přiměřeném pro prostudování smlouvy a v celém průběhu trvání smlouvy klienta pravdivě a podrobně informuje o připravovaných změnách podmínek v časovém předstihu stanoveném ve smlouvě.
 
6. Zákaz nevhodných motivačních postupů
Poskytovatel posuzuje vhodnost služby pro určitého klienta na základě skutečností zjištěných při jednání o smluvním vztahu a nenabízí službu budoucímu klientovi, u kterého je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním závazkům anebo by plnění smluvních závazků bylo obtížné z jiných přijatelných důvodů. Při sjednání smluv Poskytovatel nenarušuje právo na soukromí klienta a nadměrně ho neobtěžuje; současně v plném rozsahu respektuje klientovo právo na ochranu osobnosti.
 

7. Dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost
Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti Poskytovatel uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Poskytovatel dále dodržuje základní principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastních služeb se službami konkurenčními.
 
8. Dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku
Poskytovatel dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla poctivého obchodního styku. Poskytovatel soutěží s konkurenty nabídkou kvalitních služeb a nepodbízí se klientům poskytováním neodůvodněných výhod. Poskytovatel se vyvaruje veškerých nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o konkurenčních službách.
 
9. Dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací
Poskytovatel zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. Osobní údaje o klientovi Poskytovatel zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
 
10. Informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta a o způsobu jejího vyřízení
Poskytovatel seznamuje svého klienta s možností podat podnět nebo stížnost týkající se jeho finanční služby anebo činnosti a současně klienta poučí a seznámí s postupem uplatňovaným Poskytovatelem pro řešení stížnosti. Současně klienta poučí o možnosti dalšího postupu v případě nevyřízení oprávněné stížnosti či nespokojenosti klienta s vyřízením stížnosti.
 
II. UPLATŇOVÁNÍ KODEXU
Poskytovatel, který ke Kodexu dobrovolně přistoupil, o této skutečnosti vhodným způsobem vyrozumí všechny své klienty a současně je informuje, kam se mohou obracet se svými podněty a případnými stížnostmi. Každý klient v postavení spotřebitele, který využil některou z finančních služeb nabízenou Poskytovatelem, má plné právo uplatňovat svou případnou stížnost na postup Poskytovatele v prvé řadě písemně anebo osobně. Osobně podávaná stížnost v sídle Poskytovatele musí být předem vhodným způsobem oznámena (telefonicky, adresou elektronické pošty – emailem) a domluvena s daným členem vedení, a to z důvodu jeho osobní přítomnosti ve společnosti. Poskytovatel se zavazuje každou řádně podanou stížnost v souladu s pravidly Kodexu prověřit a společně s klientem najít uspokojivé a korektní věcné řešení, a to ve lhůtě přiměřené okolnostem daného obchodního případu. Poskytovatel se zavazuje vyřešit každou řádně podanou stížnost a písemné vyjádření k ní včetně návrhu na její vyřešení předložit klientovi.
 
III. STÍŽNOSTI A PODNĚTY
Pokud má klient během realizace obchodního případu (poskytování finanční služby) pochybnosti o chování Poskytovatele v souladu s ustanovením Kodexu, může podat Poskytovateli podnět nebo stížnost k vnitřnímu prošetření chování a jednání Poskytovatele v souladu s Kodexem. Jestliže bude klient nespokojen s vyřízením jeho podnětu nebo stížnosti, případně jeho stížnost nebude v době přiměřené okolnostem Poskytovatelem vyřízena, může o této skutečnosti informovat příslušnou odpovědnou osobu, kterou je výkonný ředitel Poskytovatele.
 
IV. DODRŽOVÁNÍ KODEXU
Dodržování Kodexu bude sledováno oddělením kontroly Poskytovatele, které se bude zabývat jednotlivými podněty nebo stížnostmi týkajícími se důvodného podezření z porušování pravidel obsažených v Kodexu. Poskytovatel bude průběžně monitorovat uplatňování Kodexu v praxi a v případě potřeby a na základě vyhodnocení účinnosti příslušných ustanovení jej aktualizovat. Hodnocení účinnosti Kodexu a jeho uplatňování bude prováděno nejen na základě podnětů klientů Poskytovatele, ale i na základě podnětů ze strany veřejnosti a spotřebitelských organizací. Při porušení Kodexu přijme Poskytovatel vůči svým zaměstnancům i smluvním partnerům (zprostředkovatelům finančních služeb) přiměřená opatření v souladu s příslušnými právními předpisy nebo řádně uzavřenými smlouvami (např. opatření morální i finanční povahy). Poskytovatel zajistí sjednáním vhodných opatření a sankcí řádné dodržování všech ustanovení Kodexu rovněž ze strany svých smluvních partnerů – zprostředkovatelů. Následky porušení Kodexu ze strany smluvních partnerů (zprostředkovatelů) budou řešeny v souladu s příslušnými smlouvami, přičemž sankce za jeho porušení mohou vyplývat přímo z právních předpisů (náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy a podobně).

Kodex nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho řádného přijetí vedením společnosti Business Money, a.s. Pro zaměstnance nabývá Kodex účinnosti dnem uvedeným v příslušném vnitřním předpisu; pro smluvní partnery nabývá účinnosti v souladu s příslušnými ujednáními řádně uzavřených smluv (zprostředkovatelské, mandátní či jiné smlouvy). V případě pochybností ohledně vázanosti zaměstnanců a smluvních partnerů Kodexem platí, že se jeho ustanoveními jsou povinni řídit nejpozději uplynutím lhůty 30 dnů od okamžiku nabytí účinnosti Kodexu včetně jeho případných změn a textových aktualizací.
Aktuální text Kodexu je vždy dostupný na oficiálních IT stránkách Poskytovatele na adrese www.businessmoney.cz. 

Máte zájem o úvěr? Vyplňte nezávaznou žádost o úvěr.ŽÁDOST O ÚVĚR

Napiště nám

ico
Špatně zadané jméno.
ico
Špatně zadané telefonní číslo.
ico
Špatně zadané příjmení.
ico
Špatně zadaný email.